REGULAMIN AUKCJI

Galeria Sztuki Jagiellońska 1

 

Organizatorem aukcji pod szyldem Galeria Sztuki Jagiellońska 1 jest Robert Gołębiowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Gołębiowski, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, NIP 967-105-40-74 (dalej: „Organizator” lub  „Organizator aukcji”).

 

Kontakt z osobami upoważnionymi przez Organizatora aukcji możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@jagiellonska1.pl, a także pod numerem telefonu +48 572 902 864, adres strony internetowej to https://sklep.jagiellonska1.pl .

 

Słowniczek:

1.       Aukcja – aukcja w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przeprowadzana w Galerii Sztuki Jagiellońska 1  przy ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy, bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora

 

2.       Licytujący - każdy podmiot prawa cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w tym podmioty reprezentujące osoby prawne na mocy stosownych pełnomocnictw bądź z uwagi na pełnione funkcje, biorący udział w aukcji,

 

3.       Kupujący – licytujący, który zawarł umowę sprzedaży dzieła sztuki z Organizatorem aukcji;

 

4.       Organizator aukcji – organizatorem aukcji pod szyldem Galeria Sztuki Jagiellońska 1 jest Robert Gołębiowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Gołębiowski, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

 

5.       Aukcjoner – osoba fizyczna, przeprowadzająca i kierująca aukcją.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin reguluje procedurę przeprowadzania i rozliczania aukcji, w tym w szczególności sposoby zgłaszania udziału w aukcji, warunki i sposób przeprowadzania aukcji, przedmiot aukcji, sposoby dostawy rzeczy stanowiących przedmiot aukcji, sposoby uiszczania ceny przez Licytującego.

 

§ 2 Przedmiot aukcji

1.       Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (w tym w szczególności obrazy, rzeźby, biżuteria, rysunki, grafiki, fotografie i inne obiekty o znaczeniu artystycznym).

2.       Zgodnie z oświadczeniami osób, oddających przedmioty na aukcję, przedmioty aukcji są ich własnością, nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia i nie są objęte jakimikolwiek postępowaniami, w szczególności sądowym, egzekucyjnym lub administracyjnym. Zgodnie z warunkami rozliczania transakcji VAT marża ostatecznym sprzedawcą wylicytowanych przedmiotów jest Organizator akcji, przy czym nie odpowiada on za treść i skutki oświadczeń złożonych przez osoby oddające przedmioty na aukcje, zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

3.       Zgodnie z oświadczeniami osób, oddających przedmioty na aukcję, przedmioty aukcji nie są skopiowane i stanowią oryginalny pomysł ich autora.

4.       Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji będą publikowane w katalogu aukcyjnym.

5.       Katalog aukcyjny będzie udostępniany na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl, na stronie internetowej portali internetowych przeznaczonych do prowadzenia licytacji (w przypadku, gdy w danej aukcji będzie można brać udział w ten właśnie sposób)  oraz może dodatkowo być publikowany w formie papierowej.

6.       Organizator aukcji ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do wzięcia udziału w aukcji bez podania przyczyny.

 

§ 3 Ogłoszenie aukcji

1.       Ogłoszenie aukcji będzie umieszczane przez Organizatora aukcji na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl oraz na stronie internetowej jagiellonska1.pl .

2.       W ogłoszeniu aukcji wskazana zostanie informacja o terminie aukcji oraz dziełach sztuki, będących przedmiotem aukcji (wraz z opisem dzieła sztuki oraz indywidualną ceną wywoławczą bądź wspólną ceną wywoławczą dla wszystkich dzieł sztuki z katalogu), a także miejscu aukcji, jeśli będzie to inne miejsce niż Galeria Sztuki Jagiellońska 1, przy ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy.

3.       Organizator aukcji zastrzega prawo wycofania dzieła sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia aukcji bez podania przyczyny.

 

§ 4 Warunki udziału w aukcji

 

1.       W aukcji może brać udział wyłącznie podmiot prawa cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w tym podmioty reprezentujące osoby prawne na mocy stosownych pełnomocnictw bądź z uwagi na pełnione funkcje (Licytujący).

2.       Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest zgłoszenie udziału przez Licytującego.

3.       Licytujący może zgłosić swój udział w jeden z następujących sposobów:

a)      osobiście w siedzibie Galerii Sztuki Jagiellońska 1 bądź w innym miejscu, w którym odbywa się aukcja z wykorzystaniem dostępnego tam formularza;

b)      telefonicznie pod numerem kontaktowym: 572 902 864;

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem na adres: biuro@jagiellonska1.pl;

d)     na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl.

4.       Zgłoszenie udziału w aukcji może nastąpić najpóźniej 1 (jedną) godzinę przed przewidywanym terminem rozpoczęcia aukcji, a w przypadku osobistego udziału w aukcji, do momentu rozpoczęcia licytacji.

5.       W zgłoszeniu udziału w aukcji Licytujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail, a także adres zamieszkania, a w przypadku, gdy Licytujący reprezentuje osobę prawną również numer KRS i dane kontaktowe tej osoby prawnej.

6.       W przypadku, gdy Licytujący nie bierze osobiście udziału w aukcji, jest zobowiązany podać także następujące dane: tytuł dzieła sztuki, które chce licytować oraz jego autora i numer katalogowy, a także informację o woli brania udziału w aukcji w jeden z następujących sposobów:

-        za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1;

-        telefonicznie (za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1);

-        łącznie na dwa sposoby: za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1 oraz telefonicznie (za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1) w przypadku przekroczenia wskazanego przez Licytującego limitu ceny,

a ponadto w przypadku wyboru sposobu udziału w aukcji innego niż telefonicznie, Licytujący jest zobowiązany podać również kwotę, do której chce licytować dane dzieło sztuki.

7.       W przypadku braku podania wymaganych danych przez Licytującego (bądź podania ich w sposób nieczytelny), Organizator aukcji zastrzega sobie prawo niedopuszczenia osoby zgłaszającej się do aukcji.

 

§ 5 Sposoby uczestniczenia w aukcji

 

1.       Licytujący może brać udział w aukcji w jeden z następujących sposobów:

a)      osobiście w siedzibie Galerii Sztuki Jagiellońska 1 bądź w innym miejscu, w którym odbywa się aukcja, wskazanym w ogłoszeniu aukcji;

b)      za pośrednictwem portali internetowych przeznaczonych do prowadzenia licytacji;

c)       za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1 – zgłaszając swój udział i wolę udziału za pośrednictwem pracownika w jeden ze sposób wskazanych w § 4 pkt. 3 powyżej ;

d)     telefonicznie (za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1);

e)      łącznie na dwa sposoby: za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1 – zgłaszając swój udział i wolę udziału za pośrednictwem pracownika w jeden ze sposób wskazanych w § 4 pkt. 3 powyżej oraz telefonicznie (za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1) w przypadku przekroczenia wskazanego wcześniej przez Licytującego limitu ceny.

 

§ 6 Przebieg aukcji młotkowej

 

1.       Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku osobistego udziału Licytującego w aukcji w siedzibie Galerii Sztuki Jagiellońska 1, bądź w innym miejscu, w którym odbywa się aukcja.

2.       Po skutecznym zgłoszeniu udziału w aukcji (rejestracji), Licytujący otrzymuje numer przypisany oraz tabliczkę z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizak”).

3.       Aukcjoner rozpoczyna aukcję o godzinie wskazanej w ogłoszeniu aukcji bądź innej wyznaczonej wcześniej przez Organizatora aukcji (z zastrzeżeniem § 14 pkt. 2 niniejszego Regulaminu).

4.       Aukcjoner kolejno przedstawia i poddaje licytacji dzieła sztuki opublikowane w katalogu aukcyjnym (z zastrzeżeniem § 14 pkt. 2 niniejszego Regulaminu) wraz z określeniem ceny wywoławczej. Aukcjoner posiada swobodę zmiany kolejności przedstawiania dzieł sztuki.

5.       Licytujący, który zgłasza chęć zakupu danego dzieła sztuki za cenę wywoławczą, podnosi tabliczkę z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizak”).

6.       Licytujący, które chce zgłosić chęć zakupu danego działa sztuki po cenie wyższej niż poprzedni Licytujący podnosi tabliczkę z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizak”) i wówczas zgłasza chęć zakupu za cenę wyższą od poprzedniego Licytującego o jedno postąpienie, według następującej tabeli postąpień:

 

a)      do 2 000 zł - postąpienie co 100 zł

b)      2 000 zł - 6 000 zł - postąpienie co 200 zł

c)       6 000 zł - 12 000 zł - postąpienie co 500 zł

d)     12 000 zł - 20 000 zł - postąpienie co 1 000 zł

e)      20 000 zł - 30 000 zł - postąpienie co 2 000 zł

f)       30 000 zł – 50 000 zł - postąpienie co 3 000 zł

g)      powyżej 50 000 zł - postąpienie co 5 000 zł

lub „według uznania Aukcjonera”.

7.       W przypadku, gdy Licytujący zadeklaruje proponowaną cenę zakupu nie mieszczącą się we wskazanej tabeli postąpień, może ona zostać zaakceptowana „według uznania Aukcjonera”.

8.       Licytujący ma prawo zadeklarować kwotę wyższą niż wynikająca z tabeli postąpień. Wówczas w momencie podniesienia tabliczki z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizaka”) jest zobowiązany podać deklarowaną cenę.

9.       W przypadku, gdy dwóch Licytujących podniesienie tabliczkę z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizak”) niemal w tym samym czasie, Aukcjoner podejmuję decyzję, który „lizak” został podniesiony jako pierwszy.

10.   Aukcjoner zatwierdza pierwsze i kolejne zgłoszenie chęci zakupu danego dzieła sztuki poprzez powtórzenie zadeklarowanej przez Licytującego ceny oraz indywidulanie przypisanego numeru Licytującego.

11.   Procedura opisana w uprzednich ustępach jest powtarzana do czasu zakończenia licytacji.

12.   W przypadku, gdy żaden kolejny Licytujący nie zgłasza chęci zakupu dzieła sztuki za cenę wyższą niż ostatnia zadeklarowana, tj. nie podnosi tabliczki z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizaka”), Aukcjoner podejmuje decyzję o zakończeniu licytacji danego dzieła sztuki. Aukcjoner kończąc licytację, odlicza rozpoczynając od słów „po raz pierwszy” i kończąc na słowach „po raz trzeci”, podając jednocześnie wylicytowaną kwotę (np. „5000 zł po raz pierwszy”) i następnie uderza młotkiem w stół, co oznacza koniec licytacji. Do momentu uderzenia przez Aukcjonera młotkiem w stół, każdy Licytujący może zgłosić chęć zakupu danego działa sztuki po cenie wyższej niż poprzedni Licytujący, poprzez podniesienie tabliczki z przypisanym indywidualnie numerem (tzw. „lizak”).  

13.   Uderzenie młotkiem w stół przez Aukcjonera oznacza, że licytacja danego dzieła sztuki jest zakończona. Wówczas Licytujący, który zadeklarował najwyższą kwotę, wygrywa licytację i zawiera umowę sprzedaży danego dzieła sztuki z Organizatorem aukcji.

 

§ 7 Przebieg aukcji innej niż aukcja młotkowa

(udział Licytującego w inny sposób niż osobiście)

 

1.       Przebieg aukcji, obejmującej licytowanie za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1 bądź telefonicznie, odbywa się w sposób opisany w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu, uwzględniając niżej opisane zmiany.

2.       Licytujący może przed planowanym terminem rozpoczęcia aukcji zadeklarować, do jakiej kwoty chce licytować dane dzieło sztuki na danej aukcji (w przypadku sposobu licytowania za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1).

3.       Licytujący może przed planowanym terminem rozpoczęcia aukcji dodatkowo zadeklarować wolę kontaktu telefonicznego z pracownikiem Galerii Sztuki Jagiellońska 1 podczas trwania aukcji w przypadku, gdy zadeklarowana przez niego kwota, do jakiej chce licytować dane dzieło sztuki, zostanie przekroczona, a to w celu podjęcia decyzji co do ewentualnej dalszej licytacji danego dzieła sztuki przez Licytującego (w przypadku sposobu licytowania za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1). Wówczas pracownik Galerii Sztuki Jagiellońska 1 skontaktuje się z Licytującym telefonicznie w opisanej sytuacji.

4.       Licytujący może przed planowanym terminem rozpoczęcia aukcji zadeklarować wolę uczestnictwa w licytacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie. Wówczas pracownik Galerii Sztuki Jagiellońska 1 skontaktuje się z Licytującym telefonicznie na czas licytacji poszczególnych dzieł sztuki (zgodnie z deklaracją Licytującego).

5.       Zgłoszenie chęci licytacji za pośrednictwem pracownika Galerii Sztuki Jagiellońska 1 lub telefonicznie odbywa się w zgłoszeniu udziału w aukcji (zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego Regulaminu).

6.       W przypadku niepełnego bądź nieczytelnego dla Organizatora aukcji wypełnienia zgłoszenia udziału w aukcji przez Licytującego, a przez to uniemożliwiającego realizację woli Licytującego, Organizator aukcji ma prawo, do momentu rozpoczęcia aukcji, wyłączyć Licytującego z udziału w aukcji.

7.       Pracownik Galerii Sztuki Jagiellońska 1, w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie, bierze udział w aukcji i licytuje dzieła sztuki w imieniu Licytującego.

 

§ 8 „Dogrywka” oraz dzieła sztuki niesprzedane podczas aukcji

 

1.       W przypadku, gdy dane dzieło sztuki nie zostanie sprzedane, istnieje możliwość jego zakupu po zakończeniu wszystkich zaplanowanych na daną aukcję licytacji (dalej jako ”Dogrywka”).

2.       Jeżeli Licytujący chce zakupić dane dzieło sztuki w Dogrywce, po zakończeniu wszystkich zaplanowanych na daną aukcję licytacji powinien podejść do Aukcjonera i zadeklarować taką wolę.

3.       Aukcjoner podejmuje decyzję o wysokości ceny, za jaką można nabyć dane dzieło sztuki w Dogrywce.

4.       W przypadku, gdy liczba Licytujących, chcących nabyć dane dzieło sztuki w Dogrywce, jest większa niż jeden, Aukcjoner przeprowadza licytację danego dzieła sztuki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Cena wywoławcza dzieła sztuki w Dogrywce to cena wywoławcza z aukcji poprzedzającej Dogrywkę podwyższona o jedno postąpienie (zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu).

5.       Dzieła sztuki, które nie zostały sprzedane podczas aukcji oraz w drodze Dogrywki, można nabyć za cenę określoną przez Organizatora aukcji w terminie jednego miesiąca po zakończeniu aukcji. Informacja o tych dziełach sztuki zostanie udostępniona na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl w formie adnotacji o niesprzedaniu danego dzieła sztuki.

 

§ 9 Opłata aukcyjna, opłata droit de suite, cena nabycia

 

1.       Cena zakupu każdego sprzedanego przez Organizatora aukcji dzieła sztuki, w szczególności sprzedanego podczas aukcji, podczas Dogrywki, jak i po aukcji jest kwotą brutto (dalej jako „Cena zakupu”).

2.       Do Ceny zakupu każdego sprzedanego przez Organizatora aukcji dzieła sztuki doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18% Ceny zakupu brutto (dalej jako „Opłata aukcyjna”), z tytułu obsługi transakcji sprzedaży. Opłata aukcyjna naliczana jest także w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.

3.       W przypadku, dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego, fotograficznego lub innego, do Ceny zakupu tego dzieła sztuki doliczana jest opłata droit de suite (zgodnie z art. 19  i n. ustawy z dnia 03.07.2019 o prawach autorskich i prawach pokrewnych). Jest to wynagrodzenie należne twórcy dzieła sztuki i jego spadkobiercom, stanowiące sumę następujących stawek liczonych od ceny zakupu netto:

a)      5% ceny zakupu, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz

b)      3% ceny zakupu, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz

c)       1% ceny zakupu, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz

d)     0,5% ceny zakupu, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz

e)      0,25% ceny zakupu, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro

- jednak nie więcej niż równowartość 12 500 euro.

4.       Opłaty droit de suite nie nalicza się w przypadku ceny sprzedaży niższej niż równowartość 100 euro.

5.       Opłata droit de suite obliczana będzie według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

6.       Informacja o obowiązku doliczeniu opłaty droit de suite do ceny zakupu zostaje umieszczona w katalogu aukcji.

7.       Cena zakupu,  opłata aukcyjna oraz  opłata droit de suite (jeśli jest naliczana), stanowią łącznie cenę nabycia dzieła sztuki (dalej jako „Cena nabycia”). Cena nabycia dzieła sztuki jest ceną brutto.

8.       W przypadku płatności w walucie Euro Cena nabycia zostanie przeliczona na Euro według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zapłaty.

9.       Cena zakupu wraz z opłatą aukcyjną obejmują podatek od towarów i usług VAT. Transakcja rozliczana jest na podstawie faktur VAT marża, które wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10 Warunki płatności

 

1.       Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Ceny nabycia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży dzieła sztuki (inaczej nabycia dzieła sztuki w jeden z opisanych w niniejszym Regulaminie sposobów).

2.       Uiszczenie Ceny nabycia jest możliwe w jeden z następujących sposobów:

a)      przelew na rachunek bankowy Organizatora aukcji:
96 2530 0008 2020 1069 6530 0001, bądź na rachunek bankowy do wpłat w walucie Euro wskazany przez Organizatora aukcji;

b)      płatność w gotówce bądź kartą osobiście pod adresem : Galeria Sztuki  Jagiellońska 1 przy ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy.

3.       Za dzień/chwilę zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora aukcji bądź dzień wpłaty gotówki pod adresem : Galeria Sztuki  Jagiellońska 1 przy ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy.

4.       Prawo własności przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty Ceny nabycia.

5.       Sprzedawca wystawia fakturę VAT marża, a Konsumentowi paragon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem NIP. Na życzenie Konsumenta zamiast paragonu może zostać wystawiona faktura VAT marża.

6.       W przypadku braku zapłaty Ceny nabycia przez Kupującego we wskazanym terminie bądź zapłaty niepełnej Ceny nabycia, Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży dzieła sztuki, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu trzech dni kalendarzowych wyznaczonego przez Organizatora aukcji na wykonanie bądź należyte wykonanie zobowiązania przez Licytującego.

 

§ 11 Wydanie dzieła sztuki

 

1.       Wydanie dzieła sztuki może nastąpić wyłącznie po zapłacie Ceny nabycia przez Kupującego.

2.       Kupujący jest zobowiązany do odbioru dzieła sztuki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia nabycia dzieła sztuki, bądź w innym terminie ustalonym indywidualnie z Organizatorem aukcji.

3.       W przypadku braku odbioru dzieła sztuki przez Licytującego, który wygrał licytację danego dzieła sztuki, drugi w kolejności do wygrania Licytujący, tj. Licytujący, który podniósł swój „lizak” i zadeklarował cenę przed Licytującym, który wygrał licytację danego dzieła sztuki (dalej jako „Drugi Licytujący”), ma możliwość nabycia dzieła sztuki za ostatnią zaproponowaną przez niego podczas licytacji danego dzieła sztuki cenę. Wówczas umowa sprzedaży danego dzieła sztuki zostanie zawarta pomiędzy Organizatorem aukcji a Drugim Licytującym, a wszystkie zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży, jak i wynikające z niniejszego Regulaminu, będą spoczywać na Drugim Licytującym.

4.       Odbiór dzieła sztuki następuje w Galerii Sztuki Jagiellońska 1 przy ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy w dniach i godzinach funkcjonowania ww. Galerii, bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora aukcji, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Galerii.

5.       W przypadku odbioru osobistego, dzieło sztuki może zostać wydane wyłącznie Kupującemu, bądź osobie posiadającej pisemne upoważnienie Kupującego, po potwierdzeniu tego faktu przez Kupującego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail). Organizator aukcji może odmówić wydania dzieła sztuki, jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności upoważnienia i jednocześnie nie uzyskał potwierdzenia przez Kupującego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail). Organizator aukcji nie pozostaje wówczas w opóźnieniu ani w zwłoce w wykonaniu zobowiązania.

6.       Istnieje możliwość dostawy dzieła sztuki do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na wyraźne życzenie Kupującego. Płatność za dostawę następuje wówczas wraz z płatnością Ceny nabycia.

7.       Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich, na podstawie i w granicach regulaminów ustanowionych dla każdej z firm.

8.       Koszty oraz opłaty za transport i dostarczenie towaru ponosi Kupujący, chyba że co innego wynika z opisu towaru będącego przedmiotem umowy. Kupujący zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku, gdy wartość nabytego dzieła sztuki bądź dzieł sztuki nabytych podczas jednej aukcji przekracza 5000 zł, chyba że w katalogu aukcji uwzględniono inaczej. 

9.       Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z Organizatorem aukcji. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związanie z realizacją zamówienia zagranicznego, w tym w szczególności: koszt transportu oraz koszt przewalutowania, ponosi Kupujący z góry (płatne wraz z Ceną nabycia).

10.   Kupujący ma możliwość ubezpieczenia przesyłki na okoliczność zniszczenia lub zagubienia na własny koszt. Organizator aukcji ubezpiecza przesyłki na okoliczność zniszczenia lub zagubienia w przypadku, gdy wartość nabytego dzieła sztuki bądź dzieł sztuki nabytych podczas jednej aukcji przekracza 5000 zł, chyba że w katalogu aukcji uwzględniono inaczej.

11.   Ryzyko utraty bądź uszkodzenia dzieła sztuki spoczywa na Kupującym.

12.   W przypadku opóźnienia w odbiorze dzieła sztuki (bądź opóźnienia w dopełnieniu przez Kupującego czynności niezbędnych dla zorganizowania wysyłki dzieła sztuki), Organizator aukcji ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania dzieła sztuki.

 

§ 12 Odpowiedzialność Organizatora aukcji

 

1.       Organizator aukcji jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.       Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne wobec Kupującego, z wyłączeniem konsumentów. 

3.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w przepisie art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy, zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Sprzedawca informuje, że:

  1. Administratorem danych jest Robert Gołębiowski ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, tel. kontaktowy +48 572 902 864, adres e-mail: iodo@jagiellonska1.pl;

  2. Dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem aukcji oraz z realizacją umów sprzedaży, ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także w celu wysyłki newslettera oraz wiadomości sms i automatycznego systemu dzwoniącego, w celu udostępniania informacji handlowej oraz informacji o promocjach i wydarzeniach (jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda);

  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia w zakresie wykonania i zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. egzekwowanie należności wynikających z zawartej umowy), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia w przypadku wysyłki newslettera oraz wiadomości sms i automatycznego systemu dzwoniącego, w celu udostępniania informacji handlowej oraz informacji o promocjach i wydarzeniach;

  1. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym przewoźnicy, kurierzy, a także kancelaria prawna, biuro rachunkowe, pracownicy IT, hostingodawca;

  2. okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia aukcji i/lub wykonania umowy oraz do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora;

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi udział w aukcji i/lub zawarcie bądź wykonanie umowy.

 

§ 14 Pozostałe postanowienia

 

1.       Organizator aukcji od chwili udostępnienia warunków, a Licytujący od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji.

2.       Organizator aukcji zastrzega,  że ogłoszenie aukcji oraz warunki aukcji mogą być w każdym czasie przed rozpoczęciem aukcji zmienione lub odwołane.

3.       W przypadku brania udziału w aukcji online za pośrednictwem portali internetowych przeznaczonych do prowadzenia licytacji, zastosowanie znajdują również regulaminy tych portali w zakresie, jaki nie koliduje z niniejszym Regulaminem.