REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
Galeria Sztuki Jagiellońska 1


Właścicielem Sklepu Internetowego Galeria Sztuki Jagiellońska 1 jest Robert Gołębiowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Gołębiowski, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, NIP 967-105-40-74 (dalej: „Sprzedawca” lub  „Sklep Internetowy”).

Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@jagiellonska1.pl, a także pod numerem telefonu +48 572 902 864. 

Słowniczek:

1. Klient/Kupujący - każdy podmiot prawa cywilnego korzystający ze Sklepu Internetowego, a w szczególności dokonujący zakupów na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

4. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej https://sklep.jagiellonska1.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje procedurę składania przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym, sposoby dostawy rzeczy stanowiących przedmiot zamówienia, sposoby uiszczania ceny przez Klienta, a także określa sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Klienta oraz procedurę rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę. 

2. W zakresie, w jakim świadczone są usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym w szczególności możliwość rejestracji i założenia konta, wysyłka newslettera), regulamin ten stanowi regulację świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługobiorcę w rozumieniu ww. ustawy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Do współpracy z systemem informatycznych, którym posługuje się usługodawca niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych – posiadanie przeglądarki internetowej we wskazanych minimalnych wersjach: Google Chrome (87.0.0.0), Mozilla Firefox (84.0.0), Microsoft Edge (44.18362.449.0), Safari (14.0.1).

3. Sklep Internetowy, znajdujący się pod adresem: https://sklep.jagiellonska1.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Umieszczone na stronach internetowych informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

5. Klientem sklepu mogą być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych -małoletnich, którzy ukończyli lat trzynaście, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 2 Warunki i procedura realizacji zamówień

1. Celem złożenia zamówienia Klient powinien postępować zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia oraz kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) zalogować się bądź zarejestrować do Sklepu Internetowego bądź wybrać opcję „Zakup bez rejestracji”,

c) po zakończeniu kompletacji zamówienia kliknąć „Realizuj zamówienie” w koszyku,

d) kliknąć „Realizuj zamówienie”

e) wybrać sposób dostawy, 

f) wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do wysyłki zamówienia (w komentarzu do swojego zamówienia) i kliknąć „Dalej”,

g) wskazać adres pod który ma zostać doręczony zamówiony produkt w przypadku wyboru dostawy poprzez wysyłkę oraz numer telefonu (opcjonalnie) i kliknąć „Dalej”,

h) wybrać sposób płatności, zaakceptować warunki regulaminu Sklepu Internetowego i  kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Klient powinien wskazać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep Internetowy na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w komentarzu do zamówienia. Dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące zamówienia nie mają charakteru wiążącego.

5. Klient powinien zapłacić cenę wraz z kosztami transportu, wybierając jeden z następujących sposobów:

a) przelew na rachunek bankowy podany w podsumowaniu zamówienia,

b) przelew za pomocą systemu PayU,

c) płatność w gotówce bądź kartą osobiście pod adresem : ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego o podobnym znaczeniu jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedającym. 

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym bądź wskazany podczas składania zamówienia bez rejestracji, w sposób automatyczny wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy, które ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku zamówień wymagających wyjaśnień Klienta, Sklep Internetowy zastrzega możliwość dodatkowego kontaktu z Klientem.

§ 3 Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

2. Dane wymagane w procesie rejestracji obejmują imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, a także opcjonalnie data urodzenia oraz numer telefonu kontaktowego.

3. W celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta wymagane jest podanie hasła.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów z Klientem, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione oraz usunięte przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta.

6. W trakcie procesu rejestracji Klient może zapisać się do biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej (newsletter), wiadomości SMS oraz automatycznego systemu dzwoniącego, a także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, informacji o promocjach i wydarzeniach.

7. Klient może zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych ze Sklepu Internetowego oraz podmiotów partnerskich, a także informacji o promocjach i wydarzeniach oraz newslettera w każdym czasie poprzez odznaczenie stosownego pola na koncie Klienta na stronie https://sklep.jagiellonska1.pl/dane-osobiste. 

8. Klient może usunąć konto zarejestrowane w Sklepie Internetowym w każdym czasie poprzez wystosowanie informacji drogą mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@jagiellonska1.pl . Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na zawarte przez Klienta umowy sprzedaży (złożone zamówienia), a także pozostaje bez wpływu na obowiązki Klienta, wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, jak i wszelkie uprawnienia Sklepu Internetowego (sprzedawcy), realizowane w związku z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 4 Czas realizacji zamówień 

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego bądź realizacji płatności w gotówce lub kartą osobiście pod adresem : ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy, jeżeli w opisie zamawianego produktu nie wskazano innego terminu.  

2. W przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie Klienta, według jego specyfikacji, czas realizacji zostanie przez strony oddzielnie ustalony.

§ 5 Cena i warunki płatności

1. Ceny towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) wyrażone są w złotówkach i obejmują podatek VAT, a w przypadku płatności w walucie Euro zostają przeliczone na Euro według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zakupu, 

b) nie obejmują kosztów dostawy, które zależą od właściwości rzeczy sprzedanej, a w szczególności od jej wartości oraz wielkości. Informacja o całkowitym koszcie zamówienia, obejmującym cenę towarów wraz z kosztami dostawy, wyświetlana jest w trakcie procesu składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo Klientowi za pomocą poczty elektronicznej,

2. Ustalenie indywidualnego terminu płatności jest możliwe w drodze odrębnego kontaktu ze Sklepem Internetowym przed złożeniem zamówienia.

3. Sprzedawca wystawia fakturę VAT, a Konsumentowi paragon zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem NIP. Na życzenie Konsumenta zamiast paragonu może zostać wystawiona faktura VAT. 

§ 6 Dostawa

1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Klient, po potwierdzeniu dostępności towaru, może odebrać zamówiony towar w przy ul. Jagiellońskiej 1 w Bydgoszczy w Galerii Sztuki Jagiellońska 1 w dniach i godzinach funkcjonowania ww. Galerii, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

3. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich, wskazanych w opcjach dostawy w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, na podstawie i w granicach regulaminów ustanowionych dla każdej z firm.

4. Koszty oraz opłaty za transport i dostarczenie towaru ponosi Klient, chyba że co innego wynika z opisu zamawianego produktu. Klient zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 5000 zł, chyba że w opisie zamawianego produktu uwzględniono inaczej.  

5. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy ze Sklepem Internetowym. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego, w tym w szczególności: koszt transportu oraz koszt przewalutowania, ponosi Klient. 

6. Klient ma możliwość ubezpieczenia przesyłki na okoliczność zniszczenia lub zagubienia na własny koszt. Sprzedawca ubezpiecza przesyłki na okoliczność zniszczenia lub zagubienia w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 5000 zł, chyba że w opisie zamawianego produktu uwzględniono inaczej. 

§ 7 Rękojmia

1. Kupującym w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz paragrafu 8 jest wyłącznie Klient będący Konsumentem, a Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami niebędącymi Konsumentami, z zastrzeżeniem paragrafu 10 ustęp 4 niniejszego Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie cywilnym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego – Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 

3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego, będącego Konsumentem, za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w przepisie art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący, będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. 

8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. 

9. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. 

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia wobec Kupującego – Konsumenta nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu wskazanego w punkcie 10. 

12. W terminach określonych w punktach 10. i 11. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

13. Postępowanie reklamacyjne w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności założenia konta oraz wysyłki newslettera) obejmuje wystosowanie przez Klienta wiadomości e-mail biuro@jagiellonska1.pl, zawierającego treść reklamacji. Właściciel Sklepu Internetowego bądź osoba przez niego upoważniona ustosunkuje się do wiadomości w terminie 30 dni.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne wobec Kupującego, z wyłączeniem Konsumentów.  

§ 8 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz z formularza zwrotu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (jeżeli Kupujący otrzymał już towar), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem ww. terminu do odstąpienia od umowy i odesłał towar na adres Sprzedającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę uważa się za niezawartą. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni. 

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w przepisie art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w odniesieniu do umowy, zawartej w drodze aukcji publicznej. 

§ 9 Dane osobowe

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Sprzedawca informuje, że:

1. Administratorem danych jest Robert Gołębiowski ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, tel. kontaktowy +48 572 902 864, adres e-mail: iodo@jagiellonska1.pl;

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (niezbędne do realizacji tego celu jest przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres zameldowania), zawierania i wykonywania umów z Klientem, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także w celu wysyłki newslettera oraz wiadomości sms i automatycznego systemu dzwoniącego, w celu udostępniania informacji handlowej oraz informacji o promocjach i wydarzeniach;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia w zakresie wykonania i zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. egzekwowanie należności wynikających z zawartej umowy), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia (zgoda) w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych;

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia (zgoda) w celu wysyłki newslettera i obsługi innych systemów promocyjnych może być w każdym czasie cofnięta; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym przewoźnicy, kurierzy, a także kancelaria prawna, biuro rachunkowe, pracownicy IT, hostingodawca;

6. Okres przetwarzania trwa do momentu wykonania umowy oraz do momentu ustania uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi zawarcie bądź wykonanie umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sporów w zakresie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub reklamacji strony uprawnione są do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z mediacji. 

2. Mediacja jest dobrowolna. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o którym mowa w przepisie art. 1836 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez strony roszczeń przed sądem na zasadach ogólnych. 

4. Postanowienia dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (przedsiębiorcą), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniami wskazanymi w przepisach prawa, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego.

Załączniki:

1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

2. wzór formularza zwrotu.